Slide background

سامانه Help Desk اروند

  • تمام امکانات مورد نیاز برای مدیریت واحد IT
  • بهبود مستمر سرویس های فن آوری اطلاعات
  • افزایش رضایت از خدمات واحدهای پشتیبانی

مدیریت مشکلات و تغییرات در نرم افزار Help Desk اروند

مشکلات غالبا خطا هایی هستند که در زیرساخت سرویسها وجود دارند و توسط کارشناسان گزارش می شوند.مشکلات نیز باید در روالهای مناسب بررسی و در زمان مناسب حل شوند.با استفاده از موتور گردش کار سامانه آرماندار می توان این روالها را تعریف و یا از چک لیست ITIL به صورت پیش فرض استفاده نمود.
تغییرات نیز امری انکارناپذیر در فضای کسب و کار می باشد اما آنچه مهم است داشتن برنامه ریزی برای اجرای ان و به حداقل رساندن اثرات جانبی آن در طول فرایند اجرای آن است.مدیریت تغییرات با رعایت اصول ITIL سازمانها را در انجام بهینه و موثر تغییرات یاری می کند.