Slide background

سامانه مدیریت فرآیند آموزش در سازمان

  • استاندارد ISO 10015
  • نیازسنجی ، طراحی و برنامه ریزی و اجرا
  • ارزیابی و اثربخشی ، تحت وب

معرفی محصول

امروزه در تمام سازمانها آموزش به عنوان یک روال پایان ناپذیر به منظور توسعه و بهبود مهارتهای منابع انسانی در جریان است. مدیریت این فرایند با استفاده از تکنولوژیهای روز سهم بسزایی در به ثمر رسیدن آموزشها خواهد داشت. سیستم مدیریت آموزش سازمانی آرماندار راه حلی جامع برای انجام تمامی مراحل چرخه آموزش مطابق با استاندارد ISO10015 ارئه می نماید. این مراحل شامل نیازسنجی ، طراحی و تدوین برنامه آموزشی ، اجرای آموزشها و ارزیابی و اثربخشی آموزش می باشد.