سامانه پرسشنامه ساز دلفین

سامانه پرسشنامه ساز دلفین

  • اجرای پرسشنامه ها به صورت Online
  • پرسشنامه های نمونه HRM / EFQM و ...
  • آنالیز و گزارش های هدفمند / تحت وب