Slide background

سامانه مدیریت فرآیند آموزش در سازمان

  • استاندارد ISO 10015
  • نیازسنجی ، طراحی و برنامه ریزی و اجرا
  • ارزیابی و اثربخشی ، تحت وب

تجربیات موفق

سامانه مدیریت آموزش آرماندار ، در سال 1389 توانست برای اولین بار در کشور نیازسنجی آنلاین از کارکنان صنعت پتروشیمی در شرکت های تابعه و با پراکندگی جغرافیایی در کل کشور ، برگزار نماید.
نکته قابل توجه در این امر ؛ ساختار بزرگ صنعت پتروشیمی و پیچیدگی فرآیند در این صنعت می باشد ؛ که سامانه آموزشی حاضر به خوبی توانست این پروسه حجیم را مدیریت نماید.