Slide background

سامانه مدیریت فرآیند آموزش در سازمان

 • استاندارد ISO 10015
 • نیازسنجی ، طراحی و برنامه ریزی و اجرا
 • ارزیابی و اثربخشی ، تحت وب

لیست امکانات

 • تجزیه و تحلیل شغل
 • گروه بندی مشاغل (رسته ، رشته ،رده و ...)
 • ارتباط دوره ها با مشاغل
 • نیازسنجی online
 • گزارشها و آمار نیاز سنجی با خروجیهای اکسل ، ورد ،PDF و ...
 • طراحی و برنامه ریزی آموزشی
 • شاخصهای تقویم
 • مدیریت کلاسها
 • گروه بندی کلاسها
 • اجرای آموزش
 • تعریف مراکز آموزشی
 • تعریف اساتید
 • قطعیت حضور online
 • لیست حضور و غیاب
 • صدور گوهینامه
 • ارزیابی دوره ها
 • ارزیابی اساتید
 • سنجش اثربخشی با مدل کرک پاتریک