Slide background

سامانه Help Desk اروند

  • تمام امکانات مورد نیاز برای مدیریت واحد IT
  • بهبود مستمر سرویس های فن آوری اطلاعات
  • افزایش رضایت از خدمات واحدهای پشتیبانی

دانشنامه در نرم‌افزار Help Desk اروند

مدیریت دانش - دانشنامه

مدیریت دانشنامه امکان سازماندهی راه حلهایی که سازمان برای آنها زمان و هزینه صرف کرده است را فراهم می کند.
رویدادها و مشکلات با راه حل ارتباط پیدا می کنند و بدین وسیله دانشی برای سازمان تولید می گردد که در اینده مورد بهره برداری کارشناسان بعدی قرار خواهد گرفت.