Slide background

سامانه مدیریت فرآیند آموزش در سازمان

  • استاندارد ISO 10015
  • نیازسنجی ، طراحی و برنامه ریزی و اجرا
  • ارزیابی و اثربخشی ، تحت وب

نحوه عملکرد سامانه