سامانه پرسشنامه ساز دلفین

سامانه پرسشنامه ساز دلفین

  • اجرای پرسشنامه ها به صورت Online
  • پرسشنامه های نمونه HRM / EFQM و ...
  • آنالیز و گزارش های هدفمند / تحت وب

تجربیات موفق

سامانه پرسشنامه ساز دلفین توانایی برگزاری تمامی پرسشنامه ها ،نظرسنجیها و آزمونها را دارا می باشد.هم اکنون نهاد کتابخانه های عمومی کشور از این راهکار برای برگزاری مسابقات کتابخوانی خود بهره می گیرد.از این سامانه در صنعت پتروشیمی برای اجرای پرسشنامه های حوزه مدیریتی و منابع انسانی استفاده می گردد.