سامانه پرسشنامه ساز دلفین

سامانه پرسشنامه ساز دلفین

 • اجرای پرسشنامه ها به صورت Online
 • پرسشنامه های نمونه HRM / EFQM و ...
 • آنالیز و گزارش های هدفمند / تحت وب

لیست امکانات

امكان انتخاب تعداد متنوعی از سوال جهت طراحی فرم نظرسنجی این سوالات می تواند شامل موارد ذیل باشد:

 • سوالات ماتریسی – یك پاسخ در هر ردیف
 • سوالات ماتریسی – چند پاسخ در هر ردیف
 • سوالات ماتریسی – رتبه بندی
 • پاسخ به سوال در یك یا چند خط
 • تاریخ
 • سر فصل
 • امكان اضافه كردن خط افقی
 • سوالات تصویری
 • پیام ها
 • سوالات چند پاسخی
 • پاسخ ها عددی
 • سوالات یك پاسخی

امكان طراحی نظرسنجی جدید با استفاده از نظرسنجی های قبلی (كپی كردن از دیگر نظرسنجی ها.)

امكان كپی برداری از سوالات همان نظرسنجی جهت ایجاد سوال جدید در نظرسنجی و تغییر آن به صورت دلخواه

تعیین نام دلخواه برای هر نظرسنجی

اضافه كردن مقدمه مناسب برای هر صفحه از نظرسنجی (یك نظرسنجی ممكن است چند صفحه ای باشد)

امكان ایجاد كتابخانه سوالها جهت استفاده های مكرر در ایجاد نظرسنجی ها

امكان بهره برداری از پاسخ های قبلی در صورت سوالات.

امكان تعیین یك مقدار پیش فرض برای پاسخ هر سوال.

امكان تعیین مقدار حداكثر و حداقل برای پاسخ های دلخواه.

امكان تعیین مقدار حداكثر و حداقل حروف (كاركتر) وارد شده برای پاسخ سوال دلخواه .

امكان انتخاب پاسخ های از قبل تعریف شده برای سوال دلخواه.

امكان تعیین طول ستون های سوالات (ماتریسی)

ویرایش ظاهر گرافیكی نظرسنجی از طریق برنامه

امكان اضافه كردن لوگوی تصویری برای هر نظرسنجی

امكان ویرایش نوع فونت، اندازه، وزن و تركیب رنگ بندی برای متون نظرسنجی